آقای دکتر Vali Kalantar

Dr. Vali Kalantar

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186839)

132
12
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers