آقای دکتر mojtaba ramazani

Dr. mojtaba ramazani

استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (194244)

29
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers