آقای دکتر سید یوسف موسی زاده موسوی

استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203448)

14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه مازندران (1398-تاکنون)