آقای دکتر Reza Farokhzad

Dr. Reza Farokhzad

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20677)

35
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers