آقای دکتر Nourollah Abdi

Dr. Nourollah Abdi

دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اراک

Researcher ID: (20746)

92
26
12
3
12
10
22
14
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضویت انجمن مرتعداری ایران
 • عضو شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش بانک ژن منابع طبیعی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • عضو شورای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • عضو کمیته علمی دومین همایش دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو کمیته علمی سومین همایش راهکارهای تحقق توسعه پایدار در کشاورزی و منابع طبیعی
 • دبیر علمی چهارمین همایش دستاوردهای علمی- پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی با عنوان خشکی و خشکسالی
 • دبیر علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران اراک
 • دبیر کل دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
 • دبیر علمی دومین کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه پایدار
 • عضو خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان مرکزی

ISI Papers

 •  Arefi M., H. and Abdi, Nourollah, 2000. Regeneration regime of some Forage seed accessions in Natural Resources Gene bank. ISTA, Angere, France
 •  Jafari, A. and Abdi, Nourollah, 2003. Genetic Variation for Yield and Morphological Traits in 20 Genotypes of Italian Ryegrass (Lolium multiflorum) Grown as Spaced Plants, Czech Journal of Genetic and Plant Breeding, 39, 2003 (Special Issue): 41–47
 •  Varamesh, Saeid, Hosseini, Seyed Mohsen, Abdi, Nourollah, Akbarinia, Moslem. 2009. Effects of afforestation on soil carbon sequestration in an urban forest of arid zone in Chitgar forest park of Tehran, NAUKA ZA GORATA, Vol. 47 No. 3 pp. 75-90. ISI
 •  Abdi, Nourollah, 2011. Genetic variations for forage yield and quality traits in Standard Crested Wheatgrass (Agropyron desertorum) under rangeland conditions in Arak (Iran), IX International Rangeland Congress (IRC), April 2-8, 2011 – Rosario, Argentina.
 •  Abdi, Nourollah, 2011. Estimation of Carbon sequestration in Astragalus rangelands of Arak (Iran), IX International Rangeland Congress (IRC), April 2-8, 2011 – Rosario, Argentina
 •  Abdi, Nourollah, 2011. Study of variation in mountain rye (Secale montanum Guss.) genotypes in stage of germination and primary growth under germinator and greenhouse conditions, IX International Rangeland Congress (IRC), April 2-8, 2011 – Rosario, Argentina.

Conference Papers

Journal Papers

 • عبدی، نوراله، گایکانی، سعید، 1394. مقایسه کارایی گونه‌های بوته‌ای و درختچه‌ای دست کاشت و طبیعی در ترسیب کربن زیست‌توده (مطالعه موردی: اراضی بیابانی شمال غرب کویر میقان اراک)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 22، شماره 1. ISC (1394)
 • ورامش، سعید، حسینی، سیدمحسن، عبدی، نوراله، 1390. برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری، مجله محیط شناسی، شمارة ۵۷(1) ، صفحه 120-113. ISC (1390)
 • سیدمحمدی، علیرضا؛ جعفری، علی اشرف؛ عبدی، نوراله؛ سیدمحمدی، نسرین، 1390. بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های Agropyron desertorum، مجله علمی- پژوهشی تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)، جلد 34 شماره 1، 67-55. (1390)
 • ورامش، سعید، حسینی، سیدمحسن، عبدی، نوراله، 1390. تاثیر جنگل کاری با گونه های پهن برگ بر ترسیب کربن در خاک پارک جنگلی چیتگر، پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)، دوره 25، شماره 3، صفحه 196-187. (1390)
 • ورامش، سعید، حسینی، سیدمحسن، عبدی، نوراله و اکبری نیا، مسلم، 1389. اثرهای جنگلکاری در افزایش ترسیب کربن و بهبود برخی ویژگی های خاک، مجله جنگل ایران ،2(1) :25-35. ISC (1389)
 • عبدی، نوراله؛ عبدی، معصومه؛ حسن‌زاده، صدیقه رؤیا، 1389. معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک، فصلنامه علمی- پژوهشی یافته‌های نوین کشاورزی، سال پنجم، شماره 1، صفحه 49-37. (1389)
 • عبدی، نوراله؛ عبدی، معصومه؛ حسن‌زاده، صدیقه رؤیا، 1389. معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک، فصلنامه علمی- پژوهشی یافته‌های نوین کشاورزی، سال پنجم، شماره 1، صفحه 49-37. (1389)
 • عبدی، نوراله، حسن مداح عارفی و قوام‌الدین زاهدی امیری، 1388. بررسی مقدار ترسیب کربن در گون‌زارهای منطقه گلستان کوه خوانسار، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، جلد 22، شماره د، پی‌آیند 83، صفحه 68-58. (1388)
 • عبدی، نوراله، حسن مداح عارفی و قوام‌الدین زاهدی امیری، 1387. برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گون‌زارهای استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه مالمیر شهرستان شازند)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 15، شماره 2، صص 282-269. ISC (1387)
 • عبدی، نوراله، 1387. ارزیابی تنوع زیستی گیاهان در معرض خطر استان مرکزی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 16، شماره 1، صص 74-50. (1387)
 • علی اشرف جعفری، علیرضا سید محمدی، نوراله عبدی، و حسن مداح عارفی، 1387. بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه در 31 ژنوتیپ علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 15 شماره 1، 128-114. ISC (1387)
 • ورامش، سعید، سید محسن حسینی و نوراله عبدی، 1387. پتانسیل جنگل شهری در کاهش گازهای گلخانه¬ای¬¬ و حفظ انرژی، ماهنامه تازه های انرژی، سال اول، شماره 1، ص 71. (1387)
 • عبدی، نوراله، حسن مداح عارفی و محمد جعفری، 1386. بررسی تنوع و روند زوال بذر نمونه‌های گونه مرتعی علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) موجود در بانک ژن منابع طبیعی، مجله منابع طبیعی ایران، دور 60، شماره 1، صص 368-357. (1386)
 • عبدی، نوراله، حسن مداح عارفی و قوام‌الدین زاهدی امیری، 1386. بررسی مقدار ترسیب کربن در گون‌زارهای منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، ویژه نامه شماره 3، سال سیزدهم، صفحه 815-803. (1386)
 • جعفری، علی اشرف، عیرضا سیدمحمدی و نوراله عبدی، 1386. بررسی تنوع عملکرد بذر و اجزای عملکرد در 31 ژنوتیپ علف گندمی (Agropyron desertorum) از طریق تجزیه به عاملها، فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 15 شماره 3، 221-211. (1386)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1385. بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم یونجه زراعی(Medicago sativa) موجود دربانک ژن منابع طبیعی، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی (واحد علوم و تحقیقات)، سال دوازدهم، شماره (2)، صص 311-299 (1385)
 • عبدی، نوراله، 1385. اثرات شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی سه گونه شبدر، مجله یافته‌های نوین کشاورزی، سال اول، شماره 1، صص 54-45. (1385)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1383. بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم علف باغ (Dactylis glomerata) موجود دربانک ژن منابع طبیعی، مجله علمی- پژوهشی پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 64، صص 47-36 (1383)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1383. استفاده از روش تجزیه چندمتغیره تطابق کانونیک جهت مدیریت جمع‌آوری بذر از عرصه‌های طبیعی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد12 شماره 4، صص 417-393. (1383)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1382. بررسی تنوع نمونه‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) نگهداری شده در شرایط سردخانه برای صفات کیفی بذر- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران- جلد 11 شماره2، صص 200-181. (1382)
 • مداح عارفی، حسن و نوراله عبدی، 1382. بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونهFestuca onina موجود در سردخانه بانک ژن منابع طبیعی- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران- جلد 11 شماره1، صص 126-105. (1382)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1382. بررسی تنوع و روند زوال بذر اکوتیپهای گونه چاودار کوهی (Secale montanum Guss.) موجود در بانک ژن منابع طبیعی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد11، شماره 3، صص 392-373 (1382)
 • مداح عارفی، حسن و نوراله عبدی، 1382. جمع‌آوری متمرکز بذرهای مرتعی و دارویی جهت تکمیل تنوع ژنتیکی موجود در بانک ژن منابع طبیعی (مطالعه موردی : بخشی از سلسله جبال زاگرس)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 11 شماره 3، صص 300-283. (1382)
 • جعفری، علی اشرف، سید محسن حسامزاده، نوراله عبدی و محسن سعیدی، 1382. ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در 20 رقم و اکوتیپ چچم یکساله (Lolium multiflorum) در شرایط کشت فاصله‌دار، مجله علمی- پژوهشی پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، جلد 16، شماره 2 (شماره پی آیند 59)، صص 30-20. (1382)
 • عبدی، نوراله و حسن مداح عارفی، 1379. بررسی تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Bromus tomentellus در بانک ژن منابع طبیعی- فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران- شماره 7، صص 25-1 (1379)
 • جعفری، علی اشرف و نوراله عبدی، 1379. ارزیابی مقدماتی و بررسی زمان رسیدن و سطوح پلوئیدی روی تولید علوفه در 29 ژنوتیپ چچم دائمی(Lolium perenne) ، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، شماره 5، صص 157-125. (1379)

Books

 • طرح پژوهشی ارزیابی میزان ترسیب کربن در پروژه بین المللی استان مرکزی (مدیریت مشارکت منابع طبیعی و توسعه روستایی شهرستان محلات) (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی) - 1397 - Persian
 • کتاب اصول کاربردی روشهای مطالعه پلایا (از نمونه برداری تا تحلیل حوضه) (انتشارات دانشگاه آزاداسلامی اراک) - 1396 - Persian
 • کتاب برنامه مدیریت جامع تالاب میقان (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) - 1395 - Persian
 • طرح پژوهشی تدوین برنامه مدیریت مشارکتی تالاب میقان اراک (اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی) - 1395 - Persian
 • طرح پژوهشی تهیه نقشه حریم تالاب و نقشه عملیات اجرایی محل نصب بنچ مارک ها در حریم تالاب میقان (اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی) - 1395 - Persian
 • طرح پژوهشی تأثیر استفاده از سوپر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی و محرک‌های رشد بر استقرار و عملکرد نهال‌های Atriplex canescens L.. در اراک (دانشگاه آزاد اسلامی اراک) - 1393 - Persian
 • طرح پژوهشی ارزیابی ترسیب کربن در تیپ‌های گیاهی طبیعی و دست کاشت کویر میقان اراک (دانشگاه آزاد اسلامی اراک) - 1393 - Persian
 • کتاب تالاب کویری میقان، نگین استان مرکزی (انتشارات سهی) - 1392 - Persian
 • طرح پژوهشی جمع‌آوری، شناسایی و معرفی گیاهان دارویی شهرستان اراک و بررسی جایگاه اقتصادی- اجتماعی استفاده از گیاهان دارویی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک) - 1389 - Persian
 • طرح پژوهشی معرفی گونه‌های در معرض انقراض و انحصاری استان مرکزی و بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر پراکنش آنها (دانشگاه آزاد اسلامی اراک) - 1387 - Persian
 • طرح پژوهشی اثرات توأم تنش خشکی و شدت برداشت علوفه بر کمیت و کیفیت علوفه اکوتیپ های گونه مرتعی Agropyron desertorum در استان مرکزی (دانشگاه آزاد اسلامی اراک) - 1385 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی تنوع و روند زوال بذر برخی گونه‌های مرتعی در بانک ژن منابع طبیعی (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع) - 1379 - Persian

Teaching Experience

Education

 • پسا دکتری مهندسی منابع طبیعی- علوم مرتع 1379-1384
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری University of Tehran1377-1379
 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری University of Mazandaran1373-1376

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس مطالعات پساب شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه تهران (1377-1378)
 • مشاور پژوهشی بانک ژن منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (1382-1384)
 • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1389-1396)
 • رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور توسعه پایدار حوزه های آبخیز (1389-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس دروس مرتعداری، کلیات ارزیابی و اصلاح مراتع، کلیات اکوسیستم بیابان، شناسایی گیاهان مرتعی، اقتصاد منابع طبیعی، مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی و جنگلی و هوا و اقلیم شناسی در مقطع کارشناسی و کاردانی (1380-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس دروس روشهای احیاء و مدیریت پوشش گیاهی دست کاشت، فرسایش بادی و کنترل، اصلاح و توسعه مراتع، ارزیابی زیستگاه تکمیلی و روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد (1388-1396)
 • سابقه تدریس در تدریس دروس مباحث اکولوژی، مدلسازی اکوسیستمهای مرتعی،ارزیابی ساختاراکوسیستم مرتعی، اقتصاد مرتع، جغرافیای زیست محیطی ایران، تجزیه و تحلیل روشهای اندازه گیری مرتع روش تحقیق و مقاله و رساله نویسی پیشرفته در مقطع دکتری (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (1377-1381)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1380-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1382-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1387-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1388-1391)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1395)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1389)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1388)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1387)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1386)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1384)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1383)
 • پژوهشگر میدانی برگزیده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (1381)
 • حائز رتبه برتر در کنکور دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم مرتع (1379)
 • حائز رتبه برتر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مرتعداری (1377)

Workshops

 • کارگاه دانش افزایی «تاریخ علم و تمدن اسلامی» - دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی (1393)
 • کارگاه دانش افزایی «اندیشه سیاسی اسلام» - دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی (1393)
 • مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران - دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی (1391)
 • توسعه پایدار جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت استان مرکزی - اداره ‌کل منابع طبیعی استان مرکزی (1391)
 • آشنایی با گمرک نوین - بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1391)
 • مقاله نویسی علمی به زبان فارسی - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1391)
 • تحلیل مسائل داخلی ایران - بسیج اساتید استان مرکزی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد (1391)
 • کارگاه دانش افزایی «اخلاق حرفه‌ای» - دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی (1391)
 • کشاورزی ارگانیک و کنترل بیولوژیک آفات - اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی (1390)
 • دیدگاهها و موانع توسعه فرهنگی و اجتماعی - دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی (1390)
 • تولید کود آلی ورمی کمپوست - اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی (1389)
 • اصول و مبانی مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1388)
 • روش شناسی تحقیق در علوم کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1388)
 • کاربرد سوپرجاذب ها در کشاورزی و صنعت - اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی (1388)
 • برنامه کسب و کار در بنگاههای کوچک و متوسط - مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (1388)
 • روش شناسی تحقیق - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1387)
 • روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1386)
 • آمار مقدماتی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1386)
 • اقدام پژوهی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1386)
 • آشنایی با نرم‌افزارهای پیشرفته آماری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک (1385)
 • آمایش سرزمین - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی (1385)
 • مهارتهای ویژه تعلیم و تربیت - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران (1382)