آقای دکتر Ali Ashraf Jafari

Dr. Ali Ashraf Jafari

استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182174)

161
133
162
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs