آقای پروفسور Hamidreza Navidi

Prof. Hamidreza Navidi

دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (209200)

26
12
2
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب نظریه باریه همکارانه (دانشگاه شاهد) - 1398 - Persian
  • کتاب مدخلی بر نظریه بازیها (دانشگاه شاهد) - 1390 - Persian