آقای Mohammadreza Shahraki

Mohammadreza Shahraki

پژوهشگر مسائل اجتماعی منابع طبیعی و توسعه روستایی- عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

Researcher ID: (210634)

52
53
24
5
4
7
9
25
4
15

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور
 • عضو بسیج مهندسین استان گلستان

ISI Papers

 •  Behmanesh, B., Abedi Sarvestani, A., Barani, H., Shahraki, M. R., & Mohammad Esmaeili, M. (2019). Social responsibility and rangelands conservation: An investigation on mobile pastoralists in Golestan Province, Iran. Journal of Rangeland Science, 9(2), 112-125.
 •  Behmanesh, B., Abedi Sarvestani, A., Sharafatmandrad, M., Shahraki, M. R., & Hajili-Davaji, A. (2016). Assessment of Rangeland Degradation Indicators using Exploiters’ View between Authorized and Unauthorized Exploiters (Case Study: Saryqmish Winter Rangelands, Golestan Province, Iran). Desert, 21(2), 105-113.
 •  Behmanesh, B., Barani, H., Sarvestani, A. A., Shahraki, M. R., & Sharafatmandrad, M. (2016). Rangeland degradation assessment: a new strategy based on the ecological knowledge of indigenous pastoralists. Solid Earth, 7(2), 611-619.
 •  Shahraki, M. R., Abedi-Sarvestani, A., Seyedi, M. S., Khachak, P. R., Nieto-Garibay, A., Van Passel, S., & Azadi, H. (2015). The perception by pastoralists of the factors influencing the appropriate distribution of livestock in the rangelands of north-east Iran. The Rangeland Journal, 37(2), 191-197.
 •  Shahraki, M. R., Gholami Baghi, N., Sharafatmandrad, M., & Behmanesh, B. (2015). Rangelands Goods and Services Local People Views and Priorities (Case Study: Hezarjarib Rangelands, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science, 5(3), 212-221.
 •  Shahraki, M. R., Sarvestani, A. A., & Barani, H. (2011). Participation and success: A study in range management cooperatives, Iran. Research Journal of Environmental Sciences, 5(10), 798.
 •  Shahraki, M. R., & Sharafatmandrad, M. (2012). Comparative Study of Member Viewpoints about Effective Socio-Economic Factors on the Range Management Cooperatives Success (Golestan Province). Journal of Rangeland Science, 2(2), 497-505.
 •  Ahmadpour, A., Arab, F., & Shahraki, M. R. (2019). The Effect of Social Capital Aspects on Entrepreneurial Behavior of the Members of Rural Women Cooperatives in Mazandaran Province.
 •  Ahmadpour, A., & Shahraki, M. R. (2020). Land-Use Change Scenarios. Zero Hunger, 469-477.
 •  Behmanesh, B., Shahraki, M. R., Sherafatmandrad, M., & Mahdavi, S. K. (2021). Nomadic Pastoralists and Drought in the Rangelands of Gonbad-e Kavous, Iran. ECOPERSIA, 9(3), 207-214.
 •  Ahmadpour, A., Niknejad Alibani, A., & Shahraki, M. R. (2020). Factors affecting the Sustainable Livelihood of Female Household Heads as the Clients of Microcredit Funds in Rural Areas (Case Study: Rural Areas of Ghaemshahr County, Iran). Journal of Research and Rural Planning, 9(4), 1-21.
 •  Hoseinzadeh, F., Ahmadpour, A., & Shahraki, M. R. (2021). Factors Affecting the Sustainability of Rural Businesses Launched by Women Who Are Members of Microcredit Funds in Mazandaran Province. Journal of Research and Rural Planning.
 •  Rasekhi, S., Sharifan, A., Shahraki, M.R., & Silvano, R.A.M. (2022). Indigenous fshers’ knowledge on fsh behavior, fshing practices and climatic conditions in a conservation priority coastal ecosystem in the Caspian Sea. Rev Fish Biol Fisheries.
 •  Fathi, M., Charmchian Langerodi, M., & Shahraki, M. R. (2019). Impact of Cultural Capital on Empowering Members of Rural Production Cooperatives in Amol County, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 21(6), 1395-1410.
 •  Ahmad Abedi Sarvestani, A., & Shahraki, M.R. (2023). Climate change adaptation methods at the household level: Evidence from the Oghan watershed, north of Iran. Environmental Science & Policy, 142, 42-49.

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • تحلیل پیشران های مدیریت مراتع در همه گیری بیماری کوید-19: مورد مطالعه استان گلستان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1401)
 • بررسی دیدگاه بهره برداران عشایر کرد خراسان نسبت به نشانه های تاثیر خشکسالی بر وضعیت دام و مرتع در مراتع شمال شرق استان گلستان- دانشگاه گنبدکاووس- گروه مرتع (1399)
 • واکاوی علل عدم مشارکت مرتعداران در تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع مصنوعی در استان گلستان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1399)
 • بررسی موانع شایسته گزینی در انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان (1399)
 • تحلیل سیستمی آموزش و پرورش استان گلستان به منظور تبیین استراتژی آینده - اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (1399)
 • بررسی ارتباط عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع تحصیلی سوم متوسطه با نتایج کیفی کنکور در سه سال گذشته استان گلستان - اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان (1399)
 • بررسی دیدگاه محیط زیستی کارکنان حفاظت از منابع طبیعی در استان گلستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منباع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1398)
 • بررسی رابطه اخلاق محیط زیستی و رفتارهای حامی محیط زیست در بین ساکنان شهر گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منباع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1398)
 • کارائی شبکه خودکار در مدل سازی تغییرات پوشش گیاهی مراتع پارک ملی گلستان - دانشگاه گنبدکاووس- گروه مرتع (1397)
 • بررسی اعتمادسنجی روستاییان نسبت به برنامه های حفاظتی عرصه های جنگلی در استان گلستان- موسسه آموزش عالی ساعی گرگان- گروه جنگل و چوب (1396)
 • مسئولیت پذیری اجتماعی بهره برداران و نقش آن در وضعیت مراتع عشایری استان گلستان- دانشگاه گنبدکاووس- گروه مرتع (1395)
 • بررسی تطبیقی طرح های جنگلداری با رهیافت جنگلداری اجتماعی (مطالعه موردی: استان گلستان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه جنگلداری (1395)
 • ایده آلیسم اخلاقی و نگرش نسبت به حیوانات در بین دانشجویان دانشگاه های گرگان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1394)
 • بررسی مسافت های طی شده جهت چرا در گوسفند، گاو و شتر (مطالعه موردی: مراتع منطقه گمیشان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مرتع (1394)
 • واکاوی استرس شغلی ماموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی استان گلستان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1394)
 • بررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مهم مرتع (مراتع خوش ییلاق استان گلستان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مرتع (1393)
 • بررسی میزان تاثیر تعاونی های جنگل در توسعه روستایی ( استان گلستان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه جنگلداری (1393)
 • واکاوی عوامل موثر بر پذیرش طرح خروج دام از جنگل در بین جنگل نشینان استان مازندران - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی (1393)
 • مطالعه رفتارشناسی زنبورعسل نسبت به گیاهان دارویی مراتع چهارباغ - دانشگاه گنبدکاووس- گروه مرتع (1393)
 • ارزیابی اثرات متقابل آتش سوزی عرصه های جنگلی و جوامع جنگل نشین (استان گلستان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه جنگلداری (1393)
 • بررسی و تعیین کارآیی روش های اندازه گیری تنوع گیاهی در مراتع خوش ییلاق- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مرتع (1392)
 • بررسی مناسب ترین فاصله پلات گذاری در طول ترانسکت جهت اندازه گیری تاج پوشش گیاهی (مراتع چهارباغ استان گلستان) - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مرتع (1391)
 • بررسی نوع و میزان بهره برداری از جنگل به وسیله مردم بومی روستاهای حاشیه نشین جنگل گلوگاه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه جنگلداری (1391)
 • بررسی شیوه های سنتی و دانش بومی شترداری در منطقه گمیشان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مرتع (1389)

Books

 • کتاب دستورالعمل سازگاری مشارکتی (نوروزی) - 1397 - Persian
 • کتاب فرهنگ اصطلاحات مرتعداری (نارنجستان) - 1395 - Persian
 • کتاب پرسش های چهارگزینه ای اندازه گیری و ارزیابی مراتع (مختومقلی فراغی) - 1387 - Persian
 • کتاب پرسش های چهارگزینه ای اصلاح مراتع (مختومقلی فراغی) - 1387 - Persian
 • کتاب پرسش های چهارگزینه ای اکولوژی و مرتعداری (مختومقلی فراغی) - 1387 - Persian

Teaching Experience

 • مربی مؤسسه آموزش عالی ساعی گرگان- گیاهان دارویی(1397-1397)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی ساعی گرگان- چوب و جنگل (1396-1396)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی ساعی گرگان- گیاهان دارویی(1395-1395)
 • مربی مؤسسه آموزش عالی ساعی گرگان- جنگل (1394-1394)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1393-1402)
 • عضویت در کارگروه ظرفیت سازی و توانمندسازی مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (1399-1402)
 • عضویت در کارگروه فرهنگی و هنری کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1398-1400)
 • عضویت در کارگروه مسائل اقتصادی و اجتماعی طرح ها و پروژه ها کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1400-1401)
 • عضویت در تهیه و تدوین سند چشم انداز استان گلستان (1402-1402)
 • عضویت در کارگروه فرهنگ سازی و مشارکت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان (1402-1402)
 • عضو هسته اقتصادی- اجتماعی اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (1400-1402)

جوایز و افتخارات

 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان کشور (1402)
 • پژوهشگر رتبه اول استان گلستان در گروه کشاورزی و دامپزشکی در سال ۱۴۰۲ (1402)
 • پژوهشگر رتبۀ اول استان گلستان در گروه کشاورزی و دامپزشکی در سال 1401 (1401)
 • کسب رتبۀ برتر در اولین رویداد ملی مدیریت بحران ایران قوی در سال 1401 (1401)
 • پژوهشگر رتبۀ اول دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 (1399)
 • پژوهشگر رتبۀ اول استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1397 (1397)
 • پژوهشگر رتبۀ اول استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1396 (1396)
 • پژوهشگر رتبۀ اول استان گلستان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1395 (1395)
 • کسب رتبۀ اول فارغ التحصیلان سال 1387 در مقطع کارشناسی در رشته مرتع و آبخیزداری (1387)

Workshops

 • الگوی جامعه محور در مدیریت پایدار سرزمین (وبینار) - شبکه تخصصی تاب آوری و مدیریت پایدار سرزمین (1399)
 • آشنایی با مبانی منابع طبیعی - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی (1398)
 • Traditional Knowledge of Pastoralists in Natural Resources Management - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1397)
 • سفیران انفال و نقش آن ها در ترویج منابع طبیعی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1397)
 • نقش معیشت جایگزین در مدیریت عرصه های منابع طبیعی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1397)
 • اصول و روش های مذاکره و میانجیگری در مدیریت پایدار منابع طبیعی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1397)
 • شرکت در آزمون ادواری - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1396)
 • عقیدتی (تفسیر نمونه از جلد پنجم) - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1396)
 • تولید نهال - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان (1396)
 • مهارت های زندگی از دیدگاه اسلام- تفکر اخلاق - سازمان جهاد کشاورزی استان (1396)
 • رویکردی بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در منابع طبیعی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1396)
 • تشکل سازی در روستاها و جوامع محلی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1396)
 • اصول برداشت گیاهان مرتعی - سازمان جهاد کشاورزی استان (1396)
 • اطفاء حریق - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1395)
 • آشنایی با GPS و کاربرد آن - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (1395)
 • آشنایی با طرح های مرتعداری - مرکز آموزش کلارآباد (1395)
 • آشنایی با قوانین و مقررات منابع طبیعی - مرکز آموزش کلارآباد (1395)
 • پدافند غیرعامل - مرکز آموزش کلارآباد (1395)
 • روش کنترل آفات و بیماری های جنگلی و مرتعی - مرکز آموزش کلارآباد (1395)
 • آشنایی با طرح های مرتعداری - مرکز آموزش کلارآباد (1394)
 • عقیدتی (تفسیر نمونه از جلد سوم) - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان (1394)
 • آموزش تحلیل شبکه در مدیریت منابع طبیعی - دانشگاه تهران (1393)
 • مدل های مدیریت جنگل های خزری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1389)
 • کشتکار گلخانه ای - دانشگاه آزاد میبد (1387)
 • پرورش زنبورعسل - جهادکشاورزی گرگان (1387)