Golestan

199کنفرانس40ژورنال
31,800سند علمی
30مرکز علمی
8نشست470پژوهشگر
New papers
مدیریت کلاس در آموزش مجازیبررسی نگرش ذینفعان در خصوص عوامل تهدید کننده اکوسیستم تالاب (مطالعه موردی تالابهای سه گانه استان گلستان)Spatiotemporal pattern analysis of wildfire occurrence in the Golestan province, northern Iranطراحی و ارزیابی عملکرد شبکه آتش بر در پارک ملی گلستانمعیارهای انتخاب منطقه و ارزیابی وضعیت ذخیره گاهای جنگلی با رویکرد حفاظت از تنوع زیستیمدلسازی پویایی جمعیت گونه پستانداران بزرگ جثهطرحریزی و برنامه ریزی اکوتوریسم در نواحی ساحلی با تاکید همزمان بر توان سرزمین و نظرات مردمبررسی موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری (مورد: شهر گرگان)بررسی چالش های قانونی مقابله با جرایم در منابع طبیعیتبیین مولفه های رویکرد بوم شهر در طراحی رودخانه های شهر رشتبررسی مقایسه ای اثر هورمون های اواپاس (Ovapas) و اوالین (Ovulin) بر کارایی تکثیر و برخی شاخص های خونی و هورمونی ماهی ماده کپور دریای خزر (Cyprinus carpio var. Sazan)بررسی معادل یابی واژگان در تا سبز شوم از عشق (ترجمه گزیده ای از اشعار نزار قبانی به فارسی) براساس اصل هم معناییویژگی ها و کاربردهای انواع پلی اکریل آمیدها در کاغذسازیImprovement of laccase production by the Co-culture Pleurotus florida and Rhodotorula mucilaginosa in submerged fermentation cultureبررسی ارتباط بین اختلالات طیف اوتیسم و مصرف فرمولا و اشتغال و تحصیلات والدین: مطالعه ی موردشاهدیمطالعه واکنش برخی از ژنوتیپ های کنجد به تنش خشکی در شرایط آب و هوایی مهران
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings