Golestan

193کنفرانس33ژورنال
26,740سند علمی
30مرکز علمی
3نشست441پژوهشگر
New papers
اسیب های ایجاد شده بوسیله کرونااهمیت معنای مسکنیادگیری الکترونیکی برانگیزه پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانبررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی معلمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی(دوم) با نقش واسطه ای هوش هیجانتاثیر باکتری ها در خود ترمیمی بتن زیستیبررسی فرآیند پیش رو در مدل سازی بارش ماهانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمدل سازی بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی-فازیمدیریت جامع آبخیز: چشم انداز اقتصادی- اجتماعیتاثیر اقدامات آبخیزداری در امنیت غدایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز درودی شهرستان خاش)نقش موثر طرح های آبخیزداری در کاهش خسارت سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد هرات- خاتم در شمال شرق استان فارس)ارزیابی اثر تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی، و تغییر جمعیت بر شاخص تنش تامین آب در حوضه رودخانه گرگانرود، ایرانتخمین مقایسه ای هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری با استفاده از دو روش ریخت سنجی و برجای گذاری و توزین رسوببهبود کاهش نویز، تقطیع و طبقه بندی توده های سرطان توسط فیلتر تطبیقی معکوس کوانتومی، عنکبوت اجتماعی و ELM بهبود یافتهمطالعه ی میزان فراوانی هسته های سنگین تولید شده در کربن درمانی با استفاده از ابزار ۴Geantارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورشبهبود عملکرد شبکه CycleGAN به منظور تبدیل تصویر به تصویر با اضافه دو کردن تفکیک کننده به معماری اصلی
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings