آقای دکتر Daryoush Yousefi Kebria

Dr. Daryoush Yousefi Kebria

دانشیار گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2202)

87
16
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers