آقای دکتر Mohammad Khorasani

Dr. Mohammad Khorasani

عضو هیات علمی دانشگاه شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (220622)

63
1
14
3
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

 • کتاب نوآوری، کارآفرینی و اقتصاد (مولف) - 96 - Persian
 • کتاب کارآفرینی و تجاریسازی فناوری (مولف) - 96 - Persian
 • کتاب مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی (مولف) - 96 - Persian
 • کتاب ارزیابی سرمایه گذاری (جلد اول) (بعثت) - 96 - Persian
 • کتاب ارزیابی سرمایه گذاری (جلد دوم) (بعثت) - 96 - Persian
 • کتاب مفاهیم پایه ای آمار و کاربرد آن در علوم انسانی (مولف) - 96 - Persian
 • کتاب مفاهیم پایه ای تحقیق در عملیات (1) (مولف) - 95 - Persian
 • کتاب نظام نوآوری و توسعه فناوری (دو جلد) (مولف) - 95 - Persian
 • کتاب الفبای کیفیت (مولف) - 95 - Persian
 • کتاب مفاهیم پایه ای تعمیرات و نگهداری (مولف) - 95 - Persian
 • کتاب بازاریابی شنیدن صدای مشتری (مولف) - 94 - Persian
 • کتاب سازمان های نوآور نظام های مدیریتی مشوق نوآوری (شمال پایدار) - 85 - Persian
 • کتاب اصول سرپرستی (علوم رایانه) - 85 - Persian
 • کتاب مدیریت استراتژیک رقابت و جهانی سازی (شمال پایدار) - 82 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در هیات علمی دانشگاه شمال (1379-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مرکز رشد و کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال (1396-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مدیریت صنعتیٰ؛ بازرگانی و جهانگردی (1383-1392)

جوایز و افتخارات

 • کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم» توسط «موسسه آموزش عالی علامه خویی سمت: کمیته علمی کنفرانس (1396)