آقای دکتر Gholamreza Havaii

Dr. Gholamreza Havaii

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180839)

38
8
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers