آقای دکتر Gholamreza Karimi

Dr. Gholamreza Karimi

استادیار گروه معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239839)

28
7
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers