آقای مهندس Hossein Mohammadi Ahmad Mahmoodi

Engineer Hossein Mohammadi Ahmad Mahmoodi

کارشناس ارشد علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب

Researcher ID: (246541)

5
1
2
1
1
18

Researchs

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش ماتریس ICOLD مطالعه موردی: سد و تونل کوهرنگ ۳. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، شهرکرد، ایران (1399)
 • "شناخت و مدیریت قنات و چشمه" محمدی احمدمحمودی، حسین، میرعباسی نجف آبادی، رسول. سمینار دانشگاهی، ۴۳ صفحه- دانشگاه شهرکرد (1397)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس نظام بهره برداری - (وزارت جهاد کشاورزی) (1399-تاکنون)

Workshops

 • کارگاه آموزشی اشتغالزایی و کارآفرینی رشته های مهندسی - دانشگاه شهرکرد- کانون حامیان منابع طبیعی زاگرس (1402)
 • گارگاه مقدماتی و پیشرفته نرم افزار R برای مهندسین آب - بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه چمران اهواز (1401)
 • کارگاه علمی مقاله نویسی - دانشگاه شهرکرد (1401)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس (به مدت۲۴ ساعت) - دانشگاه یاسوج و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ششمین کنگره بین المللی توسعه کش (1401)
 • شرکت در دوره آموزشی کنفرانس ( به مدت ۱۶ ساعت) - دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست در بیانیه گام د (1401)
 • وبینار علمی بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی کشور - دانشگاه شهرکرد و دانشگاه صنعتی قم، انجمن علمی دانشجویی مهندسی محیط زیست (1401)
 • نشست "برداشت آب و پتانسیل جهانی آن" (به زبان اصلی) - دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه فلورانس ایتالیا (1401)
 • نشست اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی جمعیت آینده جهان - دانشگاه تهران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (1401)
 • دوره اصول و مقررات پیمان و امور قراردادها - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (1401)
 • دوره آشنایی با نرم افزار Gis و کاربرد آن - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (1401)
 • دوره مقدماتی نرم افزار gis - دانشگاه شهرکرد (1400)
 • کارگاه فنی آبیاری قطره ای زیرسطحی - وزارت نیرو، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (1400)
 • کارگاه آموزشی چالش های ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران و درس هایی از تجربیات گذشته - دانشگاه شهرکرد، انجمن علمی دانشجویی مهندسی محیط زیست (1400)
 • وبینار آبخیز داری و آبخوان داری - دانشگاه شیراز، انجمن علوم و مهندسی آب (1400)
 • وبینار حفاظت رودخانه ها - دانشگاه شیراز، انجمن علوم و مهندسی آب (1400)
 • وبینار آبخیزداری و آبخوان داری بهترین روش مدیریت منابع آب با عبور خشکسالی - دانشگاه شیراز، انجمن علوم و مهندسی آب (1400)
 • نشست گازهای گلخانه ای، گرمایش جهانی و پیامدهای تغییر اقلیم - دانشگاه تهران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (1400)
 • دوره آشنایی مقدماتی با روش های آبیاری تحت فشار - سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری، مدیریت جهاد کشاورزی کوهرنگ (1400)