آقای دکتر Rasol Mirabbasi najafabadi

Dr. Rasol Mirabbasi najafabadi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (41525)

73
77

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers