ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش ماتریس ICOLD مطالعه موردی: تونل کوهرنگ ۳

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 364

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_112

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

تونل سوم کوهرنگ به طول ۲۴/۱ کیلومتر به منظور انتقال آب به میزان حدود ۲۵۵ میلیون مترمکعب در سال، جهت تامین بخشی از نیاز آبی فلات مرکزی ایران در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری طراحی و احداث شد. در این پژوهش با استفاده از روش ماتریس آیکولد، اثرات زیست محیطی فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تونل کوهرنگ ۳ ، بررسی و مطالعه شد. یافته های این پژوهش نشان داد تونل کوهرنگ ۳ ، در مجموع دارای ۷۰۵ اثر مثبت و منفی است که شامل ۲۴۴ اثر مثبت و ۴۶۱ اثر منفی است. سهم آثار مثبت حدود ۳۴/۵ درصد و سهم آثار منفی ۶۵/۵ درصد میباشد. تونل کوهرنگ ۳ ، با ۶۲۷- امتیاز دارای اثرات منفی عمده بر روی محیط زیست منطقه بوده است

Keywords:

Authors

حسین محمدی احمدمحمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهدی رادفر

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

رسول میرعباسی نجف آبادی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد