آقای دکتر Behnoud Ganjavi

Dr. Behnoud Ganjavi

دانشیار دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (249402)

8
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers