آقای دکتر Javad Vaseghi

Dr. Javad Vaseghi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184207)

175
18
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers