آقای دکتر Hooshang Mohammadi Afshar

Dr. Hooshang Mohammadi Afshar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (257418)

16
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب سبک شناسی حماسه ملی ایران (امید مجد) - 1399 - Persian