آقای دکتر Farhang Abbasi

Dr. Farhang Abbasi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (260569)

50
9
63

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers