خانم دکتر Jaleh Amouzegar

Dr. Jaleh Amouzegar

استاد دانشگاه تهران

Researcher ID: (263962)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران