فصلنامه پژواک زنان در تاریخ

Women s Echoes in History Quarterly

فصلنامه «پژواک زنان در تاریخ »با رویکرد علمی پژوهی و تخصصی به زنان و جایگاه آنان از دوره های گذشته تا دوره تاریخ معاصر می پردازد . صدای زنان در تاریخ بسیار کم شنیده شده و پژواک آنان در متون نوشتاری و گفتاری بسیار کمرنگ بوده و در اغلب موارد نارسا بوده است .

فصلنامه «پژواک زنان در تاریخ »با رویکرد پژوهشی با استفاده از نظرات و آرای مورخین ،جامعه شناسان ،زبان شناسان و مردم شناسان ، روانشناسان و محققین تاریخ شفاهی به واکاوی گفتمانهای زنان از لابلای اسناد متون کهن تاآرشیوهای نویافته و شاهدان عینی به موشکافی جایگاه و کنش های انان در رویدادها و تحولات پرداخته است تا افق و اندیشه های نو و صداهای پنهان و ناشنیده زنان نمودار شود ، با این امید که زنان این بن مایه های زایندگی در مسیر رشد و نوزایی تحولاتی بس شگرف را در تاریخ رقم زنند ، به امید آن روز.