آقای دکتر Roohallah Sayadi

Dr. Roohallah Sayadi

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264032)

5
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers