آقای دکتر arash hajikarimi

Dr. arash hajikarimi

رییس دانشگاه رجاء

Researcher ID: (264320)

16
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب نظریه های مدیریت پیشرفته (انتشارات استاد شهریار/تهران) - 1397 - Persian