خانم دکتر ghazale goodarzi

Dr. ghazale goodarzi

دکترای تخصصی شهرسازی

Researcher ID: (267131)

9
9
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضویت پیوسته باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد تهران شمال
  • عضویت پیوسته انجمن معماری و شهرسازی ایران
  • عضو نویسنده سرای اهل قلم

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب کاربرد آمار در شهرسازی (پردیس علم/تهران) - 1397 - Persian

Teaching Experience