آقای دکتر Jahad Soorni

Dr. Jahad Soorni

دکترای ژنتیک و به نژادی

Researcher ID: (273125)

10
2
1
1
1
9

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب کاربرد بیوانفورماتیک در کشاورزی (آموزش ترویج کشاورزی) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • عضو بنیاد ملی نخبگان (1397)

Other

  • مسئول فنی گلخانه- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با رتبه ممتاز