آقای دکتر Ali Hasamabadi

Dr. Ali Hasamabadi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300823)

19
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers