آقای Mohamad Zarei

Mohamad Zarei

دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183634)

91
37
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers