آقای دکتر Ahmadreza Khazaei

Dr. Ahmadreza Khazaei

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (302006)

25
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers