آقای دکتر AmirReza zarrati

Dr. AmirReza zarrati

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318980)

63
20
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers