آقای دکتر Hojat Karami

Dr. Hojat Karami

دانشیار گروه آموزشی عمران - آب دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (317735)

79
77
1
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers