آقای دکتر MohammadBehshad Shafii

Dr. MohammadBehshad Shafii

استاد پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336115)

78
12
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers