آقای دکتر Ali Iranmanesh

Dr. Ali Iranmanesh

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318999)

5
12
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers