خانم دکتر Leila namdarian

Dr. Leila namdarian

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320309)

23
22
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers