آقای دکتر Alireza Sabour Rouhaghdam

Dr. Alireza Sabour Rouhaghdam

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335790)

107
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers