خانم دکتر Hayat Ameri

Dr. Hayat Ameri

دانشیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (339365)

6
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers