آقای دکتر Hasan Ashayeri

Dr. Hasan Ashayeri

استاد روانپزشکی و عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183172)

15
76
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers