آقای دکتر Meysam Rezaei

Dr. Meysam Rezaei

عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346686)

17
17
3
3
6
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  Examining the associations between perceived built environment and active travel, before and after the COVID-19 outbreak in Shiraz city, Iran
 •  Assessing the COVID-19 outbreak Effects on Active Mobility of Men in Comparison with Women
 •  Spatial Analaysis and Urban Land use Planning Emphasising Hospital Site Selection: A Case Study of Isfahan City
 •  Establishment and Locating Criteria of Tall Buildings
 •  The effect of elderly's sustainable transportation mode choice on their quality of life, social participation, and mobility: Systematic Review
 •  Intelligent Urban Growth with Traffic Culture, a New Approach to the challenges of Urban Traffic (case study: Isfahan)

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • پایان نامه تبیین و ارایه الگوی مدیریت یکپارچه شهری در بافت تاریخی کلانشهرهای ایران ( مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دانشگاه اصفهان/اصفهان) - 1397 - Persian
 • کتاب کاربرد GIS در جغرافیا، برنامه ریزی شهری و شهرسازی (شریعه توس/مشهد) - 1394 - Persian
 • پایان نامه کاربرد مدل های مکانمند و تحلیل شبکه در مدیریت بحران شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهر اصفهان) (دانشگاه اصفهان/اصفهان) - 1390 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندسین مشاور (1390-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1392-1400)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مهندسی شهرسازی (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی بخش مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1400-تاکنون)