آقای دکتر Hossein Malakooti

Dr. Hossein Malakooti

استاد گروه آموزشی علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

Researcher ID: (361898)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.