آقای دکتر Majid Azadi

Dr. Majid Azadi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407901)

44
32
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers