آقای دکتر Rasool Rasooli Poor

Dr. Rasool Rasooli Poor

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369318)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers