خانم دکتر Parvin Partovi

Dr. Parvin Partovi

استاد دانشگاه هنر تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373958)

15
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers