آقای دکتر Seyyed Hassan Hataminasab

Dr. Seyyed Hassan Hataminasab

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

Researcher ID: (375460)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران