خانم دکتر Nahid Pourrostami

Dr. Nahid Pourrostami

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376599)

2
15
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers