خانم دکتر Elham Nazemi

Dr. Elham Nazemi

استادیار گروه شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392913)

18
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers