آقای دکتر Behzad Ghasemi

Dr. Behzad Ghasemi

استاد تمام مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400311)

68
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers