آقای دکتر Morteza Bayareh

Dr. Morteza Bayareh

دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181661)

69
18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers