آقای دکتر hossein mohammadi dolat-abadi

Dr. hossein mohammadi dolat-abadi

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (405167)

14
11
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers