آقای دکتر kami kaboosi

Dr. kami kaboosi

دانشیار علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406071)

28
14
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers