آقای دکتر Iraj Hashemzadeh

Dr. Iraj Hashemzadeh

دانشیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407085)

22
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers